Perfekt OK – Opłaty za kursy językowe na poszczególnych podstronach
Kursy wakacyjne: lipiec, sierpień, wrzesień
kurs 2 razy w tygodniu 24 godzin w miesiącu 480 zł
kurs 3 razy w tygodniu 33 godzin w miesiącu 660 zł

Tradycyjnie dbamy o atrakcyjne ceny oraz szeroki wachlarz rabatów.
Słuchacz może indywidualnie uzgadniać z nami sposób i kalendarz opłat – za cały rok, semestr lub w dwóch ratach.

W tym roku proponujemy rabaty, które dotyczą:

 • stałych słuchaczy kontynuujących naukę w kolejnym semestrze
 • studentów
 • przy nauce dwóch języków, drugi język 50% RABATU
 • osób decydujących się opłacić dwa semestry z góry dodatkowe 100 zł rabatu
 • ceny poszczególnych kursów semestralnych dostępne na podstronach: kursy językowe/angielski…
 • grupy podstawowe 1120 zł 2 x w tyg. po 2 godz. oraz od 920 zł 1 raz w tygodniu po 3 godz.
 • godzina lekcyjna = 45 minut.
 • opłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na poniższy nr konta:

nr konta: 62 1020 3352 0000 1102 0149 9219
PKO BP 

REGULAMIN

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH

PERFEKT-OK

 1. Szkoła Języków Obcych PERFEKT-OK prowadzi kursy naucznia języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, portugalskiego, w systemie semestralnym:

 • semestry w trybie 1 raz w tygodniu obejmującym 48 godzin dydaktycznych (1×3 godziny lekcyjne)w  semestrze zimowym (październik – luty) i 45 godzin dydaktycznych w semestrze letnim (marzec – czerwiec)

 • semestry w trybie 2 razy w tygodniu obejmującym 60 godzin dydaktycznych (2×2 godziny lekcyjne) w  semestrze zimowym (październik – luty) i 56 godzin dydaktycznych w semestrze letnim (marzec – czerwiec)

  oraz języków chińskiego, japońskiego i polskiego

 • semestry w trybie 1 raz w tygodniu obejmującym 45 godzin dydaktycznych (1×3 godziny lekcyjne)

 • semestry w trybie 2 razy w tygodniu obejmującym 50 godzin dydaktycznych (2×2 godziny lekcyjne)

 1. Szkoła PERFEKT-OK jest ośrodkiem egzaminacyjnym TELC i przeprowadza Egzaminy Międzynarodowe w sesji zimowej i letniej, w terminach dogodnych dla słuchaczy.

 2. Warunkiem uczestniczenia przez Słuchacza w kursie językowym jest wniesienie wymaganej opłaty.

 3. PERFEKT-OK zapewnia słuchaczom:

  – przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji kwalifikujących na poszczególne poziomy nauczania, zorganizowanych w czasie naboru w miesiącach: wrzesień/październik i styczeń/luty,

  – prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych lektorów, przy wykorzystaniu nowoczesnych środków audio – wizualnych,

  – bezpłatne konsultacje z lektorami w czasie trwania nauki,

  – możliwość nabywania podręczników po preferencyjnych cenach,

  – dostarczenie bezpłatnie dodatkowych materiałów uwzględnionych w realizowanym programie metodycznym.

 4. Słuchaczowi przysługuje prawo do:

  – korzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorem w czasie trwania nauki

  – uzgadniania z kierownictwem szkoły terminów przystąpienia do egzaminów międzynarodowych,

 • składania wniosków i uwag w sprawach dotyczących prowadzenia zajęć, testów, egzaminów i innych.

  6. Słuchacz jest zobowiązany do:

 • terminowego uiszczenia wymaganych opłat za naukę,

 • punktualnego przychodzenia na zajęcia,

 • dbałości o urządzenia techniczne i sprzęt wykorzystywany do nauki,

 • przestrzegania przepisów BHP i POŻ oraz natychmiastowego zawiadamiania kierownictwa szkoły

  o wszelkich zagrożeniach dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie Szkoły,

 • przestrzegania postanowień niniejszeego Regulaminu.

  7. W przypadku rezygnacji części osób i zmniejszenia liczby Słuchaczy w grupie do 2 osób, kierownictwu szkoły przysługuje prawo połączenia grupy z inną lub jej rozwiązania chyba, że uczestnicy wniosą dodatkową opłatę wyrównującą koszty utrzymania grupy.

  8. Słuchacz, który wykupuje zajęcia pakietowe (cała opłata za semestr) nabywa prawa do obowiązujących zniżek. Zniżki obowiązuję w grupach 5 osób lub więcej.

  9. W przypadku rezygnacji z zajęć, Słuchacz traci należne mu zniżki obowiązujące w danym semestrze a opłata naliczana jest jak w punkcie 10 regulaminu.

  10. W przypadku wykupienia części zajęć kursowych lub rezygnacji słuchacza, koszt jednej godziny lekcyjnej wynosi – 30 zł a ilość godzin nalicza się do dnia złożenia pisemnej rezygnacji.

  11. W przypadku rozwiązania grupy z winy szkoły następuje zwrot gotówki za pozostały okres nauki bez dodatkowych obciążeń finansowych za strony Słuchaczy.