Perfekt OK – Opłaty za kursy językowe na poszczególnych podstronach
Kursy wakacyjne: lipiec, sierpień, wrzesień
kurs 2 razy w tygodniu 24 godzin w miesiącu 480 zł
kurs 3 razy w tygodniu 33 godzin w miesiącu 660 zł

Tradycyjnie dbamy o atrakcyjne ceny oraz szeroki wachlarz rabatów.
Słuchacz może indywidualnie uzgadniać z nami sposób i kalendarz opłat – za cały rok, semestr, w dwóch lub trzech ratach.

W tym roku proponujemy rabaty, które dotyczą:

 • stałych słuchaczy kontynuujących naukę w kolejnym semestrze
 • przy nauce dwóch języków, drugi język 50% RABATU
 • osób decydujących się opłacić dwa semestry z góry (dodatkowe 60 zł rabatu )
 • studentów
 • ceny poszczególnych kursów semestralnych dostępne na podstronach: kursy językowe/angielski…
 • grupy podstawowe 910 zł 2 x w tyg. po 2 godz. oraz od 790 zł 1 raz w tygodniu po 3 godz.
 • godzina lekcyjna = 45 minut.
 • opłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na poniższy nr konta:

nr konta: 62 1020 3352 0000 1102 0149 9219
PKO BP 

REGULAMIN

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH

PERFEKT-OK

 1. Szkoła Języków Obcych PERFEKT-OK prowadzi kursy naucznia języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, portugalskiego, w systemie semestralnym:

 • semestry w trybie 1 raz w tygodniu obejmującym 48 godzin dydaktycznych (1×3 godziny lekcyjne)w  semestrze zimowym (październik – luty) i 45 godzin dydaktycznych w semestrze letnim (marzec – czerwiec)

 • semestry w trybie 2 razy w tygodniu obejmującym 60 godzin dydaktycznych (2×2 godziny lekcyjne) w  semestrze zimowym (październik – luty) i 56 godzin dydaktycznych w semestrze letnim (marzec – czerwiec)

  oraz języków chińskiego, japońskiego i polskiego

 • semestry w trybie 1 raz w tygodniu obejmującym 45 godzin dydaktycznych (1×3 godziny lekcyjne)

 • semestry w trybie 2 razy w tygodniu obejmującym 50 godzin dydaktycznych (2×2 godziny lekcyjne)

 1. Szkoła PERFEKT-OK jest ośrodkiem egzaminacyjnym TELC i przeprowadza Egzaminy Międzynarodowe w sesji zimowej i letniej, w terminach dogodnych dla słuchaczy.

 2. Warunkiem uczestniczenia przez Słuchacza w kursie językowym jest wniesienie wymaganej opłaty.

 3. PERFEKT-OK zapewnia słuchaczom:

  – przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji kwalifikujących na poszczególne poziomy nauczania, zorganizowanych w czasie naboru w miesiącach: wrzesień/październik i styczeń/luty,

  – prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych lektorów, przy wykorzystaniu nowoczesnych środków audio – wizualnych,

  – bezpłatne konsultacje z lektorami w czasie trwania nauki,

  – możliwość nabywania podręczników po preferencyjnych cenach,

  – dostarczenie bezpłatnie dodatkowych materiałów uwzględnionych w realizowanym programie metodycznym.

 4. Słuchaczowi przysługuje prawo do:

  – korzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorem w czasie trwania nauki

  – uzgadniania z kierownictwem szkoły terminów przystąpienia do egzaminów międzynarodowych,

 • składania wniosków i uwag w sprawach dotyczących prowadzenia zajęć, testów, egzaminów i innych.

  6. Słuchacz jest zobowiązany do:

 • terminowego uiszczenia wymaganych opłat za naukę,

 • punktualnego przychodzenia na zajęcia,

 • dbałości o urządzenia techniczne i sprzęt wykorzystywany do nauki,

 • przestrzegania przepisów BHP i POŻ oraz natychmiastowego zawiadamiania kierownictwa szkoły

  o wszelkich zagrożeniach dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie Szkoły,

 • przestrzegania postanowień niniejszeego Regulaminu.

  7. W przypadku rezygnacji części osób i zmniejszenia liczby Słuchaczy w grupie do 3 osób, kierownictwu szkoły przysługuje prawo połączenia grupy z inną lub jej rozwiązania chyba, że uczestnicy wniosą dodatkową opłatę wyrównującą koszty utrzymania grupy.

  8. Słuchacz, który wykupuje zajęcia pakietowe (cała opłata za semestr) nabywa prawa do obowiązujących zniżek.

  9. W przypadku rezygnacji z zajęć, Słuchacz traci należne mu zniżki obowiązujące w danym semestrze a opłata naliczana jest jak w punkcie 10 regulaminu.

  10. W przypadku wykupienia części zajęć kursowych lub rezygnacji słuchacza, koszt jednej godziny zajęć wynosi – 24 zł a ilość godzin nalicza się do dnia złożenia pisemnej rezygnacji.

  11. W przypadku rozwiązania grupy z winy szkoły następuje zwrot gotówki za pozostały okres nauki bez dodatkowych obciążeń finansowych za strony Słuchaczy.